Güncelleme Tarihi: 12 Eylül 2022

Gösterim: 391

2022-2023 BAHAR DÖNEMİ İÇİN ERASMUS+ ÖĞRENCİ BAŞVURULARI BAŞLAMIŞTIR

Sevgili Öğrenciler,

2022-2023 Bahar Dönemi için Erasmus+ Staj ve Öğrenim Hareketliliği başvuruları başlamıştır.

Başvuru Şartları:

- Minimumum 2.20 Ağırlıklı Genel Not Ortalaması (AGNO)
- Üniversitemizin yapmış olduğu Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavlarından veya YÖKDİL, YDS'den minimumum 55 puan almış olmak. 

NOT:Son iki yılda Üniversitemizin yapmış olduğu yabancı dil sınavına girmemiş olanlar ve/veya YÖKDİL, YDS gibi sınav türlerinden geçerli puanı olmayanlar başvuru yapamazlar.

Başvuruda Teslim Edilmesi Gereken Belgeler

 

  • Bilgi Formu
  • Transkript
  • Kimlik Fotokopisi

Süreç içinde gerek duyulacak tüm belgelere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

https://erasmus.bandirma.edu.tr/tr/erasmus/Sayfa/Goster/621

Başvuru Süreci:

Evrak Teslimi: 19/09/2022-30/09/2022

Sonuçların Açıklanması: 05/10/2022

NOT: Belgeleri tarayarak erasmus@bandirma.edu.tr adresine gönderebilirsiniz.

NOT: Yapmış olduğumuz anlaşmalar tüm bölümler için geçerlidir.

NOT: Dil puanı ve not ortalaması şartlarını sağlayan tüm öğrenciler Erasmus+ programından faydalanacaktır.

NOT: Öğrenim hareketliliği için hak kazanan öğrenciler Şubat ayından itibaren Erasmus öğrencisi olacaktır.

NOT: Staj harekeliliği için öğrencilerimizin 15/01/2023 tarihine kadar staj yeri bulması gerekmektedir. 

 

Erasmus+ Seçim Kriterleri

2022  sözleşme döneminden itibaren hareketlilik başvurularını değerlendirmede kullanılacak değerlendirme ölçütleri ve ağırlıklı puanlar şunlardır:

 

   

Ölçüt

Ağırlıklı Puan

Akademik başarı düzeyi

50/100  (toplam 100 puan üzerinden)

Dil seviyesi

50/100 (toplam 100 puan üzerinden)

Şehit ve gazi çocuklarına

+15 puan

Engelli öğrencilere (engelliliğin belgelenmesi kaydıyla)

+10 puan

Daha önce yararlanma (hibeli veya hibesiz)

-10 puan

Vatandaşı olunan ülkede hareketliliğe katılma

-10 puan

 

Daha önce yararlanma durumunda “-10 puan” uygulanması, önceki öğrenim kademesinde gerçekleştirilen veya yükseköğrenim öğrenci/staj hareketliği dışındaki hareketlilikler için uygulanmaz. Hareketlilik gerçekleştirmiş bir öğrencinin aynı öğrenim kademesi içerisinde tekrar başvurması halinde uygulanır.

Aynı öğrenim kademesi içerisinde daha önceki bir seçim döneminde seçilmiş, fakat mücbir bir sebebe dayanmaksızın, faaliyetini gerçekleştirmemiş öğrenciler için, hak kazanmış olunmasına rağmen, faaliyetin gerçekleştirilmediği her faaliyet için “-10 puan” azaltma uygulanır. Yükseköğretim kurumunun vazgeçişleri öngörerek öğrencilere vazgeçtiklerini bildirmeleri için bir süre tanımaları ve öğrencilerin bu süre içerisinde vazgeçtiklerini bildirmeleri halinde puan azaltma uygulanmaz.

Yükseköğretim kurumunun öğrenim ve staj hareketliliği seçimlerini aynı başvuru ve değerlendirme süreci içerisinde gerçekleştirmesi halinde, hem öğrenim, hem staj faaliyetine aynı zamanda başvuran bir öğrencinin her iki faaliyete de seçilmiş olması durumunda, “-10

7 12/4/1991 tarih ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu’nun 21. Maddesine göre “kamu görevlilerinden yurtiçinde ve yurtdışında görevlerini ifa ederlerken veya sıfatları kalkmış olsa bile bu görevlerini yapmalarından dolayı terör eylemlerine muhatap olarak yaralanan, engelli hâle gelen, ölen veya öldürülenler”in eş ve çocukları ile 23 Temmuz 2016 tarih ve 667 sayılı KHK’nin 7. Maddesi uyarınca, 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirilen darbe teşebbüsü ve terör eylemi ile bu eylemin devamı niteliğindeki eylemler sebebiyle hayatını kaybedenlerin eş ve çocukları veya malul olan siviller ile bu kişilerin eş ve çocukları Erasmus+ öğrenci hareketliliğine başvurmaları halinde önceliklendirilir.  

“Puan” azaltmanın hangi faaliyette uygulanacağı öğrencinin tercihine bırakılır. Bu durumda öğrenciden hangi faaliyette azaltma uygulanmasını tercih ettiğine yönelik bir dilekçe alınır. Aynı şekilde, çift ana dalda öğrenim gören öğrencilerin her iki dalda faaliyete başvurması durumunda, bu öğrencilerden de puan indiriminin hangi dalda yapılacağına ilişkin tercih dilekçesi alınır.

Yükseköğretim kurumu, hiçbir durumda, bu El Kitabı’nda yer almayan puan artırım veya azaltım gerekçeleri oluşturamayacağı gibi hareketliliği kısıtlayıcı kararlar da alamaz.

Öğrencilerin puan sıralaması, bölüm veya fakültelere ayrılan kontenjanlara göre ilgili bölüm/fakülte içerisinde yapılır.

Öğrencinin not ortalamasının başvuru aşamasında asgari şartları sağlaması gerekir. Not ortalamasının tespitinde öğrencinin almış olduğu en son transkript kullanılır. Öğrencisi olunan (seçimlerin yapıldığı) yükseköğretim kurumu tarafından verilen güncel transkriptin kullanılması esas olmakla birlikte, yüksek lisans ve doktora düzeyinde ilk dönem başvuran ve henüz seçim yapılan yükseköğretim kurumunda transkripti oluşmamış öğrenciler için bir önceki yükseköğretim kademesinde alınan mezuniyet notu kullanılır. Benzer şekilde, yatay veya dikey geçişle başka bir yükseköğretim kurumundan geçiş yapmış ve henüz seçim yapılan yükseköğretim kurumunda bir not ortalaması oluşmamış öğrenciler için geldikleri yükseköğretim kurumundan aldıkları son transkriptte yer alan not ortalamaları dikkate alınır. Tıp fakültesinden mezun olarak tıpta uzmanlık eğitimine devam eden (tıpta doktora yapan) öğrenciler için Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) kazanma notları ve aynı şekilde Diş Hekimliği Fakültesinden mezun olarak eğitimlerine devam eden öğrenciler için de Diş Hekimliği Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (DUS) kazanma notları dikkate alınır.

Yükseköğretim kurumları, başvuran bütün öğrencilere eşit uygulanabilir bir yabancı dil düzeyi belirleme ölçütü oluşturmalıdır. Başvuru aşamasında bütün öğrencilerden aynı (veya farklı olup birbirine denkliği kabul edilen) belge/sınav sonuçları istenmeli, bu belge/sonuçlar değerlendirmeye alınmalıdır.

Yabancı dil düzeyi belirlemede kullanılacak belgeler ve uygulanacak yöntem, öğrencilere başvuruları sırasında bildirilir. Yükseköğretim kurumunun yabancı dil düzeyini tespit etmek üzere kendisinin sınav düzenlemesi halinde bu sınav, profesyonel kurumlar (kurumun yabancı dil öğretimi ile ilgili birimi veya Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı özel kurumlar) tarafından yapılmalıdır. Erasmus kurumsal koordinatörü ve Erasmus ofis çalışanları yabancı dil sınavının herhangi bir aşamasında görev alamazlar. Sınav sonuçlarının değerlendirilmesinde, varsa, konuşma düzeyini tespit eden sınav sonucunun toplam yabancı dil sınav sonucuna etkisi %25’ten fazla olamaz. Yabancı dil seviyesi tespiti için yükseköğretim kurumunun sınav düzenlemesi halinde, sınav sonuçlarının sınavı yapan yabancı dil öğretimi ile ilgili birimi tarafından, resmi yazışma çerçevesinde ve listenin her sayfasının imzalı/paraflı ve onaylı olacak şekilde Erasmus ofisine iletilmesi gerekir.

 

Yükseköğretim kurumları, düzenledikleri yabancı dil seviye tespit sınavlarına katılım için öğrencilerden ücret alamaz. Zira öğrenci seçim süreci ile ilgili masraflara destek olmak üzere Merkez tarafından kurumsal destek hibesi verilmektedir. Sınava katılacak öğrenci sayısını belirleyebilmek ve sınav düzenlenmesine ilişkin masraflara ayrılan kaynakların israfını engellemek üzere sınava başvurup da mücbir bir sebep olmaksızın katılmayan öğrencilerden, yükseköğrenim kapsamındaki herhangi bir hareketliliğe tekrar başvurmaları halinde, ağırlıklı seçim puanlarından “-5 puan” düşürülebilir. Mazeretsiz yabancı dil sınavına katılmama durumunda öğrenci için yapılan harcamalar için öğrenciye rücu edilebilir. Mazeretsiz yabancı dil sınavına katılmama durumunda “-5 puan” indirilebilmesi veya yapılan masrafların öğrenciden rücuen tahsili için bu durumun sınav ilanında açıkça belirtilmesi zorunludur. İlanda belirtilmemişse, puan indirimi veya rücuen tahsilat uygulanamaz.

Yabancı Dil Barajı:

Yabancı Dil Sınavında baraj 55 olarak belirlenmiştir.55 puanın altında puan alan adaylar diğer şartları karşılasalar dahi başarısız olarak değerlendirileceklerdir.55 puanın üzerinde puan alan adaylar asil ve yedek listeye girmeye hak kazanırlar. Kesin sonuçlar akademik ortalama ve dil sınavı puanı hesaplanarak  elde edilir.