Güncelleme Tarihi: 17 Şubat 2021

Gösterim: 1836

Bölümün Değerleri ve Hedefleri

 

İşletme Bölümünün Değerleri: 
 
- Katılımcılık ve Çoğulculuk 
- Bilimsel Eğitim ve Araştırma 
- Saydamlık ve Hesap Verilebilirlik 
- Kurumsal Gelişim 
- Özgün ve Özgür Eğitim-Öğretim 
- Toplumsal Değerler ile Çevreye Saygı ve Sorumluluk 
- Uluslararasılık ve Entegrasyon 
- Kalite ve Sürekli Gelişim Bilinci 
- Disiplinlerarası Yaklaşım 
 
İşletme Bölümünün Hedefleri: 
 
- Öğrencilerinin araştırma ve yayınlar yoluyla bilimsel bilgi üretmeleri, bu bilgileri sentezlemelerini, yorumlamalarını ve topluma hizmet etmelerini sağlamak.
- Eğitim ve öğretimin niteliksel gelişimini sağlamak. 
- Uluslararası normlar çerçevesinde eğitim ve öğretimi desteklemek. 
- Öğretme ve öğrenme ortamlarının kapasitesini ve niteliğini arttırmak. 
- Kentsel ve bölgesel gelişime katkı sağlayan projelerin niteliğinin arttırılmasına yönelik çalışmalar yapmak. 
- Uluslararası nitelikte bilimsel araştırma ve yayın üretimini sağlamak. 
- Yeterli sayıda ve nitelikli akademik kadroya sahip olmak.
- Düşünsel dinamizmin yakalandığı üniversite ortamında uluslararası kabul gören akademik çalışmalar ortaya koymak. 
- Özgür ve özgün düşünceyi ortaya çıkaracak araştırmaları desteklemek. 
- Lisansüstü araştırmaları nitelik ve nicelik olarak geliştirmek.