Güncelleme Tarihi: 21 Ekim 2020

Gösterim: 1238

Çift Anadal, Yandal ve Dikey Geçiş

BİRİNCİ BÖLÜM

TANIMLAR

 • Çift anadal programı: Başarı şartını ve diğer koşulları sağlayan öğrencilerin aynı yükseköğretim kurumunun iki diploma programından eş zamanlı olarak ders alıp, iki ayrı diploma alabilmesini sağlayan programı,
 • Yandal programı: Bir diploma programına kayıtlı öğrencinin öngörülen şartları taşıması kaydıyla, aynı yükseköğretim kurumu içinde başka bir diploma programı kapsamında belirli bir konuya yönelik sınırlı sayıda dersi almak suretiyle, diploma yerine geçmeyen bir belge (yandal sertifikası) alabilmelerini sağlayan programı,
 • Yatay geçiş: Bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı olan öğrencinin bu Yönetmelikteki esaslar çerçevesinde, aynı düzeydeki diğer diploma programlarında öğrenime devam etme hakkı kazanmasını,
 • Kurum içi yatay geçiş: Bir öğrencinin kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumu içindeki aynı düzeydeki diğer diploma programlarına geçişini,
 • Kurumlar arası yatay geçiş: Bir üniversite, yüksek teknoloji enstitüsü veya vakıflar tarafından bir üniversiteye bağlı olmaksızın kurulan meslek yüksekokullarından aynı düzeyde başka bir üniversite, yüksek teknoloji enstitüsü veya vakıflar tarafından kurulan bağımsız meslek yüksekokullarına yapılan geçişi,

İfade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

KURUM İÇİ VE KURUMLAR ARASI YATAY GEÇİŞ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN ESASLAR

Geçişler

 1. Önlisans diploma programlarının ilk yarıyılı ile son yarıyılına, lisans diploma programlarının ilk iki yarıyılı ile son iki yarıyılına yatay geçiş yapılamaz.
 2. Aynı yükseköğretim kurumunda aynı diploma programlarında birinci öğretimden ikinci öğretime kontenjan sınırlaması olmaksızın yatay geçiş yapılabilir. Ancak, ikinci öğretim diploma programına geçiş yapan öğrenciler ikinci öğretim ücreti öderler.
 3. Yükseköğretim kurumlarında ikinci öğretimden sadece ikinci öğretim diploma programlarına yatay geçiş yapılabilir. Ancak, ikinci öğretim diploma programlarından başarı bakımından bulunduğu sınıfın ilk yüzde onuna girerek bir üst sınıfa geçen öğrenciler birinci öğretim diploma programlarına kontenjan dahilinde yatay geçiş yapabilirler.
 4. Birinci veya ikinci öğretim diploma programlarından açık veya uzaktan eğitim veren diploma programlarına yatay geçiş yapılabilir.

Başvuru ve Değerlendirme

 1. Diploma programları arasında yatay geçiş başvuruları, sadece ilan edilen süre içerisinde yapılır.
 2. Yatay geçiş başvurularının değerlendirilmesinde kullanılacak olan kriterler ve yatay geçiş için gereken asgari koşullar, bu yönergede[1] belirtildiği şekilde uygulanır. Başvurularla ilgili ön değerlendirmeyi, ilgili yönetim kurulları tarafından oluşturulan komisyonlar yapar.
 3. Öğrencilerden istenecek belgeler ve kontenjanlar, her başvuru döneminde Üniversitemiz internet sayfasında ilan edilir.
 4. Kayıt dondurmuş olmak, yatay geçiş hakkından yararlanmak için engel teşkil etmez.

Sonuçların İlanı ve İntibak Programı

 1. Her bir diploma programına yatay geçiş için başvuran adayların değerlendirme sonuçları, ilgili kurumun internet sayfasında duyurulur. Yatay geçiş hakkı kazananlara kendileri hakkındaki karar ayrıca tebliğ edilmez.
 2. Başarı şartını taşıyan yeterli sayıda adayın olması halinde kontenjan sayısı kadar yedek aday ilan edilir. Belirlenen süre içinde asıl adaylardan başvuru yapılmaması halinde sırayla yedekler çağrılır.
 3. İlgili komisyonlar öğrencinin daha önceki dönemlerde aldığı dersler ile yatay geçiş yaptığı programın derslerini dikkate alarak, senatonun belirlediği esaslara göre öğrencinin hangi yarıyıla veya sınıfa intibak ettirileceğini tespit eder, varsa öğrencinin alması gereken ilave derslerden oluşan bir intibak programı ile muaf tutulması gereken dersleri belirler.
 4. Bu Yönetmelik kapsamında geçiş yapan öğrencilerin yeni durumları, kayıt işlemi tamamlanıp, geçiş ve intibak işlemleri kesinleştikten sonra en geç 15 gün içinde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından yükseköğretim öğrenci veritabanına (YÖKSİS) işlenir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

KURUM İÇİ PROGRAMLAR ARASI YATAY GEÇİŞ

 1. Bir fakülte, yüksekokul, konservatuvar veya meslek yüksekokulunun kendi bünyesindeki veya aynı üniversite içinde yer alan diğer fakülte, yüksekokul, konservatuvar veya meslek yüksekokulunun bünyesindeki eşdeğer düzeyde diploma programlarına ilgili yönetim kurulu tarafından belirlenen kontenjanlar dahilinde yatay geçiş yapılabilir.
 2. Üniversite bünyesindeki aynı düzeyde fakat farklı merkezi yerleştirme puan türü ile öğrenci kabul eden diploma programları arasında yatay geçiş başvurusu yapılabilmesi için, öğrencinin merkezi sınava girdiği yıl itibarıyla geçmek istediği diploma programı için geçerli olan puan türünde aldığı merkezi yerleştirme puanının, geçmek istediği diploma programına eşdeğer yurt içindeki diğer üniversitelerin diploma programlarının en düşük taban puanından az olmaması şartı aranır.
 3. Yatay geçiş yapılırken öğrencinin eski programında aldığı ve başarılı olduğu bir ders yeni programındaki bir derse kapsam yönünden en az 2/3 oranında benzerlik gösterdiği ve öğrencinin yatay geçiş yapmak istediği Fakülte /Yüksekokul Yönetim Kurulu tarafından kabul edildiği takdirde bu dersler birbirine eşdeğer sayılabilir.
 4. Öğrenci yatay geçiş başvurusunu, önceden ilan edilen tarihlerde, ilgili kuruma yaparlar. Başvurular, öğrencilerin geçmek istediği Fakülte Dekanlığı/Yüksekokul Müdürlüğünce, her yarıyıl başında ilan edilen tarihlerde ve derslerin başlamasından en az 15 gün öncesine kadar değerlendirilerek sonuçlandırılır.
 5. Diploma programı öncesinde ortak program uygulayan yükseköğretim kurumlarında, bu programı başarı ile tamamlayan öğrenciler, merkezi sınav veya yetenek sınavı ile yerleştirildikleri ortak program için ÖSYM Kılavuzlarında öngörülen diploma programlarına, ortak programdaki genel not ortalamaları esas alınarak veya adayların merkezi yerleştirme puanı ile genel not ortalamasının toplanması suretiyle elde edilen yerleştirme puanı esas alınarak yerleştirilebilir. Adayların yerleştirme puanının eşit olması halinde merkezi yerleştirme puanı daha yüksek olana öncelik tanınır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

KURUMLAR ARASI YATAY GEÇİŞ

 1. Kurumlar arası yatay geçiş yükseköğretim kurumlarının aynı düzeydeki eşdeğer diploma programları arasında ve Yükseköğretim Kurulu tarafından yayınlanan kontenjanlar çerçevesinde yapılır. Kullanılacak merkezi yerleştirme puan türü, başvurulan programın puan türüdür.
 2. Kurumlar arası yatay geçiş için öğrencinin, kayıtlı olduğu programda bitirmiş olduğu dönemlere ait genel not ortalamasının en az 100 üzerinden 65 ya da 4’lük sistemde 2,00 olması, alttan başarısız dersinin olmaması gerekir.
 3. İkinci fıkradaki başarı şartını sağlayamayan ancak merkezi yerleştirme puanı geçiş yapmak istediği diploma programının taban puanına eşit veya yüksek olan adaylar yatay geçiş başvurusu yapabilir. Bu şekilde başvuran adayların başvuruları sadece ikinci fıkraya göre başvuran adayların yerleştirmesi bittikten sonra boş kalan kontenjan olması halinde değerlendirilir.
 4. Belirlenen yatay geçiş kontenjanları ile başvuru ve değerlendirme takvimi, Yükseköğretim Kurulu internet sayfasında ilan edilir.
 5. Lisans derecesi verilen diploma programlarında; dört yıllık eğitim verenlerde ikinci ve üçüncü sınıfları için, beş yıllık eğitim verenlerde ikinci, üçüncü ve dördüncü sınıflar için, altı yıllık eğitim verenlerde ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci sınıflar için yatay geçiş kontenjanları ile başvuru ve değerlendirme takvimi Temmuz ayı içinde ilan edilir.
 6. Her yıl düzenli olarak ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci sınıflar için, ÖSYM giriş genel kontenjanı 50 ve 50’den az olan diploma programlarında iki, 51 ve 100 arası olan programlarında üç, 101 ve üzerinde olan diploma programlarında ise dört kurumlararası yatay geçiş kontenjanı Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenir. Ancak fakülte, yüksekokul veya meslek yüksekokullarının ilgili kurulları, geçişin yapılacağı diploma programının giriş yılındaki kontenjanı ile yatay geçiş kontenjanı belirlenen yarıyıla kadar, programdan ilişiği kesilen veya ayrılan öğrenci sayıları ile bu yarıyıl içinde yatay geçiş yoluyla gelmiş olan öğrenci sayıları arasındaki farkı aşmayacak biçimde ilave kontenjan belirleyebilirler.
 7. Kontenjan sınırlaması bulunmayan açık veya uzaktan öğretim programlarına yatay geçiş yapmak isteyen öğrenciler, Eylül ayının ilk haftasının son günü mesai saati bitimine kadar ilgili kurumuna başvuruda bulunurlar.
 8. Öğrencilerin geldiği programda alıp da başarılı olduğu dersler ile muafiyet talep ettiği dersler içerik bakımından uygun ise muaf sayılır ve not döküm belgesine harfli not olarak işlenir. Muaf olunan derslerin notları Ağırlıklı Başarı Ortalaması hesaplamasında değerlendirmeye katılır.
 9. Yatay geçişle gelen öğrencilerin eski programında aldığı ve başarılı olduğu bir ders yeni programındaki bir derse kapsam yönünden en az 2/3 oranında benzerlik gösterdiği ve öğrencinin yatay geçiş yapmak istediği Fakülte /Yüksekokul Yönetim Kurulu tarafından kabul edildiği takdirde bu dersler birbirine eşdeğer sayılabilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

ÇİFT ANADAL PROGRAMI

 1. Çift anadal programına kabul edilecek toplam öğrenci sayısı, ilgili anadal programının o yılki birinci sınıfın toplam öğrenci sayısının %20’sini geçemez.
 2. Çift anadal programı eşdeğer ve ortak dersler dışında en az ilgili programın toplam kredisinin %35’i olmalıdır.

Başvuru ve Kabul Koşulları

 1. Çift anadal programı açacak ilgili birim, her akademik yarıyılın başında kontenjanlarını belirterek çift anadal ders programını ve kayıt tarihlerini duyurur.
 2. Çift anadal programına başvurular belirlenen tarihler arasında başvuru formu ve transkript ile ilgili birimin öğrenci işlerine yapılır.
 3. Öğrenci, duyurulmuş olan çift anadal programına, lisans programlarında anadal programının en erken üçüncü ve en geç beşinci yarıyılının başında önlisans programlarında ise en erken ikinci yarıyılın başında en geç ise üçüncü yarıyılın başında başvurabilir.
 4. Bir öğrenci, aynı anda birden fazla çift anadal programına kayıt yaptıramaz. Ancak aynı anda çift anadal ile yandal programına kayıt yaptırabilir.
 5. Başvuru sırasında anadal programında aldığı tüm dersleri başarıyla tamamlamış olması gerekir.
 6. Başvuru anında anadal diploma programındaki genel not ortalaması 4’lük sistemde en az 3.00 olan ve anadal diploma programının ilgili sınıfında başarı sıralaması itibari ile en üst yüzde yirmisinde bulunan öğrenciler ikinci anadal diploma programına başvurabilirler.
 7. Başvuruların kontenjandan fazla olması durumunda sıralama öğrencilerin anadal genel not ortalamasına göre yapılır. Genel not ortalamasında eşitlik olması halinde öğrencinin yerleştirildiği yıldaki ÖSYM puanına bakılır.

Çift Anadal Programı

 1. Çift anadal programı nedeniyle, öğrencinin anadal programındaki başarısı ve mezuniyeti etkilenmez. Çift anadal programı için ayrı transkript düzenlenir.
 2. Çift anadala kabul edilecek öğrencilerin sorumlu olacakları 2547 sayılı kanunun 5ı maddesi kapsamı dışındaki dersler[2], öğrencinin başvurduğu Bölüm Başkanlığının teklifi ile Fakülte/Yüksekokul ve Meslek Yüksekokul Kurulunun önerisi üzerine Senato onayı ile belirlenir.
 3. İki programa eşdeğer kabul edilebilecek dersler bölümler arasında kararlaştırılır ve daha önce alınanlar öğrencinin programa kabulü sırasında Fakülte/Yüksekokul ve Meslek Yüksekokul Yönetim Kurulu kararı tarafından değerlendirilir.
 4. İki programa birden saydırılan dersler öğrencinin her iki programındaki dönem kaydında yer alır ve her iki transkriptte de gösterilir. Öğrencinin her iki programa ortak sayıla bir dersten çekilmek istemesi durumunda dersten çekilme işlemi her iki program için işlem görür.
 5. Kayıtlı olduğu lisans programında izinli sayılan öğrenci çift anadal programında da izinli sayılır. Çift anadal programında dersin açılmaması veya ders çakışması gibi nedenlerle ders alamayacak olan öğrencilere çift anadal programı veren bölümün önerisi ve ilgili Yönetim Kurulu kararı ile dönem izni verilebilir.
 6. İlgili bölümün ikinci öğretim programı olması halinde I. öğretim programına kayıtlı çift anadal öğrencileri II. öğretimden, II. öğretim programına kayıtlı çift anadal öğrencileri I. öğretimden ders alabilir.
 7. Çift anadal programında kayıtlı olan ve diploma programının öğrenim süresi sonunda mezun olamayan öğrencilerden Bakanlar Kurulunca belirlenen miktarda katkı payı alınır.
 8. Anadal ve çift anadal programlarında eşdeğer sayılan dersler, öğrencinin her iki diploma programındaki yarıyıl kayıtlarında yer alır ve her iki not durum belgesinde (transkript) de gösterilir.
 9. Öğrenci çift anadal programını kendi isteği ile bırakabilir.

Başarı ve Mezuniyet

 1. Anadal programındaki bütün derslerini başaran ve anadal genel not ortalaması 4’lük sistemde en az 2.50 olan öğrenciye çift anadal lisans ve önlisans diploması verilir. Tüm çift anadal öğrenimi süresince öğrencinin anadal genel not ortalaması bir defaya mahsus olmak üzere 2.50’nin altına kadar düşürülebilir. Anadal programının genel not ortalaması ikinci kez 2.50’nin altına düşen öğrencinin çift anadal programından kaydı silinir.
 2. Anadal diploma programından mezuniyet hakkını elde eden ancak ikinci anadal diploma programını bitiremeyen öğrencilerin öğrenim süresi ikinci anadal diploma programının bulunduğu Fakülte/Yüksekokul ve Meslek Yüksekokul Yönetim Kurulunun kararı ile en fazla iki yarıyıl uzatılabilir.
 3. Anadal programından mezuniyet hakkını elde etmeden, öğrenciye çift anadal programının lisans ve önlisans diploması verilemez.
 4. Anadal programında mezuniyet hakkını 2,50 genel not ortalaması ile elde eden ve çift anadal programını en az 2.00 ortalama ile tamamlayan öğrenciye çift anadal diploması verilir.
 5. Öğrenci çift anadal programından ayrıldığında, başarısız olduğu çift anadal programı derslerini tekrarlamak zorunda değildir.

Kaydın Silinmesi

 1. Öğrencinin kayıtlı olduğu anadal programı genel not ortalaması 2.00’nın altına düştüğü yarıyılda çift anadal programından kaydı silinir.
 2. Çift anadal programında, iki dönem üst üste ders almayan öğrencinin çift anadal programından kaydı silinir.
 3. Çift anadal programından kaydı silinen öğrencilerin çift anadal programında almış oldukları dersler transkriptte gösterilir. Çift anadal programından ayrılan bir öğrenci, eğer bir yandal programının tüm gereklerini yerine getirmişse yandal sertifikası almaya hak kazanır.

Katkı Payı

 1. Çift anadal programına tabi öğrenciler, anadaldan mezun oluncaya kadar sadece bu anadala ait, mezun olduktan sonra ise çift anadala ait öğrenci katkı payını öderler.
 2. Çift anadal programı devam ederken, yüksek lisans programına kayıt olan öğrenci ayrıca yüksek lisans öğrenci katkı payını da öder.

Yatay Geçiş

 1. Çift anadal programındaki bir öğrenci, anadal programında Yükseköğretim Kurumları Arasında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlar arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümleri ve Senato kararları uyarınca başka bir çift anadal programına yatay geçiş yapabilir.

ALTINCI BÖLÜM

YANDAL PROGRAMI

 1. Yandal programına kabul edilecek öğrenci sayısı, ilgili anadal programının o yılki birinci sınıfın toplam öğrenci sayısının %10’unu geçemez.
 2. Yandal programı eşdeğer ve ortak dersler dışında en az 30 krediden oluşur.
 3. İki programın ortak dersleri öğrencinin her iki programındaki dönem kaydında yer alır ve her iki transkriptte de gösterilir. Öğrencinin her iki programda ortak olan bir dersten çekilmek istemesi durumunda, dersten çekilme işlemi her iki program için gerçekleşir.
 4. Kayıtlı olduğu anadal programında izinli sayılan öğrenci yandal programında da izinli sayılır. Yandal programında dersin açılmaması veya ders çakışması gibi nedenlerle ders alamayacak olan öğrencilere yandal programı veren bölümün önerisi üzerine ilgili Yönetim Kurulu onayı ile o yarıyıl için izin verilebilir.

Başvuru ve Kabul Koşulları

 1. Yandal programı açacak ilgili birim, her akademik yılın başında kontenjanlarını belirterek yandal ders programını ve kayıt tarihlerini duyurur.
 2. Yandal programına başvurular belirlenen tarihler arasında başvuru formu ve transkript ile ilgili birimin öğrenci işlerine yapılır.
 3. Öğrenci, duyurulmuş olan yandal programına, anadal programının en erken üçüncü ve en geç altıncı yarıyılının başında başvurabilir.
 4. Yandal programına, başvurduğu yarıyıla kadar kayıtlı olduğu anadal programında aldığı tüm kredili derslerini başarıyla tamamlamış olan öğrenciler başvurabilir.
 5. Bir öğrenci, lisans öğrenimi sırasında aynı anda en fazla bir yandal programına kayıt yaptırabilir. Ancak, aynı anda çift anadal ile yandal programına kayıt yapılabilir.
 6. Yandal programına kayıtlı öğrenciler, başvuru koşullarını yerine getirmek şartıyla kayıtlı oldukları programı bırakarak çift anadal veya başka bir yandal programına başvurabilir ve kayıt yaptırabilirler.
 7. ğrencilerin yandal programına başvurabilmesi için başvuru sırasındaki genel not ortalamasının 4’lük sistemde en az 2.80 olması gerekir.

Mezuniyet, Başarı ve Yandal Sertifikası

 1. Yandal programı nedeniyle öğrencinin anadal programındaki başarısı ve mezuniyeti hiçbir biçimde etkilenmez. Yandal programı için ayrı transkript düzenlenir.
 2. Yandal programındaki bütün derslerini başaran ve yandal programında genel not ortalaması en az 2.00 olan öğrenciye yandal sertifikası verilir. Bu belge diploma yerine geçmez. Anadal programından mezuniyet hakkını elde etmeden öğrenciye yandal sertifikası verilemez.
 3. Kayıtlı olduğu anadal programından mezuniyet hakkını elde eden ancak yandal programını bitiremeyen öğrencilere ilgili Yönetim Kurulu kararı ile en fazla bir yarıyıl ek süre tanınır.
 4. Yandal programını tamamlayan öğrenci yandal alanında; lisans diplomasıyla verilen hak ve yetkilerden yararlanamaz.

Kaydın Silinmesi

 1. Anadal programında genel not ortalaması 2.40’ın altına düşen veya başarısız dersi olan öğrencinin yandal programından kaydı silinir.
 2. Yandal programından iki yarıyıl üst üste ders almayan öğrencinin yandal programından kaydı silinir.
 3. Öğrenci yandal programını kendi isteği ile bırakabilir. Öğrenci yandal programından ayrıldığında, başarısız olduğu yandal programı derslerini tekrarlamak zorunda değildir. Yandal programından kayıt sildiren öğrenci, aynı yandal programına tekrar kayıt yaptıramaz.
 4. Yandal programından çıkarılan öğrencilerin yandal programında almış oldukları derslerin ne şekilde değerlendirileceği, senato tarafından belirlenir.

Katkı Payı

 1. Yandal programına tabi öğrenciler, anadaldan mezun oluncaya kadar sadece bu anadala ait, mezun olduktan sonra ise yandala ait öğrenci katkı payını öderler.
 2. Yandal programı devam ederken, yüksek lisans programına kayıt olan öğrenci ayrıca yüksek lisans öğrenci katkı payını da öder.

Ayrıntılı Bilgi İçin Bakınız

 

 

 

 

 

 

EKLER

Ek-1: Çift Anadal Programı Ders Planı

 

MALİYE BÖLÜMÜ

 

 2020-2021 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

İŞLETME-İKTİSAT-EKONOMETRİ- S.B VE KAMU YÖNETİMİ-ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMLERİNE UYGULANACAK

ÇİFT ANADAL DERS PLANI

D.Kodu

2.Sınıf  lII.Yarıyıl

Ders Türü

T

U

L

K

AKTS

D.Kodu

2.Sınıf  lV.Yarıyıl

Ders Türü

T

U

L

K

AKTS

 

MLY2101

Vergi Hukuku I

Z

3

0

0

3

5

MLY2203

Kamu Maliyesi ll

Z

3

0

0

3

5

 

MLY2104

Kamu Maliyesi l

Z

3

0

0

3

5

MLY2210

Vergi Hukuku II

Z

3

0

0

3

5

 

 

TOPLAM

 

9

0

0

9

15

 

TOPLAM

 

9

0

0

9

15

 

                               

 

D.Kodu

3.Sınıf  V.Yarıyıl

Ders Türü

T

U

L

K

AKTS

D.Kodu

3.Sınıf  Vl.Yarıyıl

Ders Türü

T

U

L

K

AKTS

 

MLY3105

Türk Vergi Sistemi l

Z

3

0

0

3

5

MLY3204

Türk Vergi Sistemi ll

Z

3

0

0

3

5

 

MLY3182

Devlet Bütçesi Teorisi

Z

3

0

0

3

5

MLY3295

Kamu Ekonomisi

Z

3

0

0

3

5

 

 

Seçmeli I

S

3

0

0

3

5

 

Seçmeli I

S

3

0

0

3

5

 

 

Seçmeli II

S

3

0

0

3

5

 

Seçmeli II

S

3

0

0

3

5

 

 

TOPLAM

 

12

0

0

12

20

 

TOPLAM

 

12

0

0

12

20

 

                               

 

D.Kodu

4.Sınıf VIl.Yarıyıl

Ders Türü

T

U

L

K

AKTS

D.Kodu

4.Sınıf  VIll.Yarıyıl

Ders Türü

T

U

L

K

AKTS

 

MLY4194

Vergi Yargılama Hukuku

Z

3

0

0

3

5

MLY4281

Maliye Politikası

Z

3

0

0

3

5

 

 

Seçmeli Ders -I

S

3

0

0

3

5

 

Seçmeli Ders -I

S

3

0

0

3

5

 

 

Seçmeli Ders -II

S

3

0

0

3

5

 

Seçmeli Ders -II

S

3

0

0

3

5

 

 

Seçmeli Ders -III

S

3

0

0

3

5

 

Seçmeli Ders -III

S

3

0

0

3

5

 

 

TOPLAM

 

12

0

0

12

20

 

TOPLAM

 

12

4

0

12

30

 

                               

 

                               

 

 

3.Sınıf Seçmeli Dersler

D.Kodu

3.Sınıf I. Dönem

Ders Türü

T

U

L

K

AKTS

D.Kodu

3.Sınıf II. Dönem

Ders Türü

T

U

L

K

AKTS

 

MLY3101

Para Teorileri

S

3

0

0

3

5

MLY3205

Kamu Mali Yönetimi ve Denetimi

S

3

0

0

3

5

 

MLY3104

Kamu Maliyesinde Çağdaş Yaklaşımlar

S

3

0

0

3

5

MLY3213

Devlet Muhasebesi

S

3

0

0

3

5

 

MLY3106

Mali Sosyoloji

S

3

0

0

3

4

MLY3214

Vergi Teorisi ve Politikası

S

3

0

0

3

5

 

MLY3107

Yatırım Projeleri Analizi

S

3

0

0

3

5

MLY3215

Kamuda Stratejik Yönetim ve Planlama

S

3

0

0

3

5

 

MLY3109

İktisadi Düşünceler Tarihi

S

3

0

0

3

5

MLY3261

Uluslararası Mali İlişkiler

S

3

0

0

3

4

 

MLY3110

Şirketler Muhasebesi

S

3

0

0

3

5

MLY3262

Finans Matematiği

S

3

0

0

3

5

 

MLY3111

İcra ve İflas Hukuku

S

3

0

0

3

5

MLY3263

Vergi İcra Hukuku

S

3

0

0

3

5

 

MLY3112

Finansal Piyasalar

S

3

0

0

3

5

MLY3264

Dış Ticaret Uygulamaları

S

3

0

0

3

5

 

MLY3113

Finansal Yönetim

S

3

0

0

3

5

MLY3265

Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri

S

3

0

0

3

5

 

MLY3140

İş Etiği ve Sosyal Sorumluluk

S

3

0

0

3

5

MLY3269

Devlet Borçlanması

S

3

0

0

3

5

 

MLY3160

Kayıtdışı Ekonomi ve Vergi Denetimi

S

3

0

0

3

5

MLY3271

Avrupa Birliği'nde Bütçe Politikaları

S

3

0

0

3

5

 

MLY3161

Kamu Bütçesinde Yeni Yaklaşımlar

S

3

0

0

3

5

MLY3276

Girişimcilik ve Küçük İşletmeler

S

3

0

0

3

5

 

MLY3162

Yönetim Organizasyon

S

3

0

0

3

5

MLY3277

Karşılaştırmalı Vergi Sistemleri

S

3

0

0

3

5

 

MLY3172

Uluslararası İktisat

S

3

0

0

3

5

MLY3286

Medeni Hukuk

S

3

0

0

3

5

 

MLY3173

Sermaye Piyasası Hukuku

S

3

0

0

3

5

MLY3287

Devlet Bütçesi Politikaları ⁵

S

3

0

0

3

5

 

MLY3175

Mahalli İdareler Maliyesi

S

3

0

0

3

5

MLY3289

Maliye Tarihi

S

3

0

0

3

5

 

MLY3176

Uluslararası Maliye

S

3

0

0

3

4

MLY3290

Kıymetli Evrak Hukuku

S

3

0

0

3

5

 

MLY3177

Avrupa Birliği ve Mali Uyum

S

3

0

0

3

5

MLY3291

Maliyet Muhasebesi II ³

S

3

0

0

3

4

 

MLY3180

Ekonometri

S

3

0

0

3

5

MLY3292

Para Politikası ⁴

S

3

0

0

3

5

 

MLY3185

Maliyet Muhasebesi  I ³

S

3

0

0

3

5

MLY3293

Uluslararası Ekonomi Politik

S

3

0

0

3

5

 

ATU3199

Akademik Türkçe

S

3

0

0

3

5

MLY3294

Refah İktisadi

S

3

0

0

3

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATU3299

Akademik Türkçe

S

3

0

0

3

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

                               

 

       

4.Sınıf Seçmeli Dersler

             

 

D.Kodu

 4.Sınıf I.Dönem

Ders Türü

T

U

L

K

AKTS

D.Kodu

4.Sınıf II.Dönem

Ders Türü

T

U

L

K

AKTS

 

MLY4127

Gümrük Mevzuatı ve Uygulamaları

S

3

0

0

3

5

MLY4208

Vergi Ceza Hukuku

S

3

0

0

3

5

 

MLY4129

Ceza Hukuku

S

3

0

0

3

5

MLY4209

Avrupa Biriğinin Mali Yapısı ve Politikası

S

3

0

0

3

5

 

MLY4131

Çağdaş Siyasal Düşünceler

S

3

0

0

3

5

MLY4210

Vergi Psikolojisi

S

3

0

0

3

5

 

MLY4132

Çalışma Ekonomisi

S

3

0

0

3

5

MLY4212

İktisadi Kalkınma ve Büyüme

S

3

0

0

3

5

 

MLY4133

Sağlık Ekonomisi ve Mali Politikalar

S

3

0

0

3

5

MLY4213

Sermaye Piyasası Analizi

S

3

0

0

3

5

 

MLY4134

Eğitim Ekonomisi ve Mali Politikalar

S

3

0

0

3

5

MLY4214

Çevre Ekonomisi ve Mali Politikalar

S

3

0

0

3

5

 

MLY4160

Kamu Ekonomisinde Yapısal Analiz

S

3

0

0

3

5

MLY4215

Savunma Ekonomisi ve Mali Politikalar

S

3

0

0

3

5

 

MLY4161

Finansal İşlemlerin Vergilendirilmesi

S

3

0

0

3

5

MLY4261

İş ve Sosyal Güv. Hukuku

S

3

0

0

3

5

 

MLY4163

Küreselleşme ve Vergileme

S

3

0

0

3

5

MLY4262

Vergi Uygulamaları

S

3

0

0

3

5

 

MLY4165

Bilgisayarlı Muhasebe

S

3

0

0

3

5

MLY4263

Vergi Uyuşmazlıkları

S

3

0

0

3

5

 

MLY4168

KİT'ler ve Özelleştirme

S

3

0

0

3

5

MLY4266

Kamu Tercihi Teorisi ve Anayasal İktisat

S

3

0

0

3

5

 

MLY4169

Küresel Kamusal Mal ve Hizmetler

S

3

0

0

3

5

MLY4268

Mali Krizler ve Türkiye

S

3

0

0

3

5

 

MLY4170

İktisadi Gelişme ve Vergileme

S

3

0

0

3

5

MLY4269

Gelir Dağılımı ve Yoksuluk

S

3

0

0

3

5

 

MLY4184

Uluslararası Vergi Hukuku

S

3

0

0

3

5

MLY4270

Kamu Yönetimi

S

3

0

0

3

5

 

MLY4185

Mali Teşvik Sistemleri

S

3

0

0

3

5

MLY4271

Kamu Politikaları

S

3

0

0

3

5

 

MLY4186

Türkiye Ekonomisi

S

3

0

0

3

5

MLY4273

Bilim Felsefesi

S

3

0

0

3

5

 

MLY4187

Osmanlı Mali Yapısı

S

3

0

0

3

5

MLY4274

Muhasebe Denetimi

S

3

0

0

3

5

 

MLY4188

Dijitalleşme Çağında Mali Sistemde Dönüşüm

S

3

0

0

3

5

MLY4275

Türkiye'nin Mali Yapısı

S

3

0

0

3

5

 

MLY4189

Vergi Muhasebesi

S

3

0

0

3

5

MLY4276

Mesleki Yabancı Dil II

S

3

0

0

3

5

 

MLY4190

Mesleki Yabancı Dil I

S

3

0

0

3

5

MLY4277

Siyasi Tarih II

S

3

0

0

3

5

 

MLY4191

Siyasi Tarih I

S

3

0

0

3

5

MLY4278

Dünya Ekonomisi

S

3

0

0

3

5

 

MLY4192

Sosyal Bütçeleme

S

3

0

0

3

5

MLY4279

Vergi Güvenlik Önlemleri

S

3

0

0

3

5

 

MLY4193

Gayrimenkullerin Vergilendirilmesi ve Uygulaması

S

3

0

0

3

5

MLY4280

Vergi Planlaması ve Temelleri

S

3

0

0

3

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MLY4282

Kamu Harcama Hukuku ²

S

3

0

0

3

5

 

 

¹ Zorunlu ders olarak değiştirilen derslerden kalan öğrenci kaldığı dersin yerine açılan seçmeli derslerden birini alabilir.

² Derslerin isimleri değiştirilmiştir. Mali Yargı dersinin adı Vergi Yargılama hukuku; Kamu İhale hukuku dersinin adı

Kamu Harcama Hukuku olmuştur.

³ Maliyet Muhasebesi dersi, Maliyet Muhasebesi I ve Maliyet Muhasebesi II olarak güz ve bahar dönemine ayrılmıştır.

⁴ Para Teorisi ve Politikaları dersi, Para Teorileri ve Para Politikaları olarak güz ve bahar dönemine ayrılmıştır.

⁵ Devlet Bütçesi Teorisi dersinde başarılı olamayan öğrenciler, Devlet Bütçesi Politikaları dersini alamaz.

 

 

[1] BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ KURUM İÇİ VE KURUMLAR ARASI YATAY GEÇİŞ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE, https://iibf.bandirma.edu.tr/Content/Web/Yuklemeler/Sayfa/Dosya/256/53531018-7cb0-71b4-6fc3-978693999a8d.pdf

[2] Çift Anadal Programı ders planı içiniz Ek-1’e bakınız.